پکیج تصفیه فاضلاب

معرفی پکیج های پیش ساخته

با توجه به اینکه در بسیاری موارد، اجرای عملیات ساختمانی چه از نظر مشکلات اجرایی و چه از نظر محدودیت های اقتصادی در جوار واحدهای مسکونی و بهداشتی و یا کارخانجات صنعتی مقدور نمی باشدف پکیج های پیش ساخته فلزی تصفیه فاضلاب می تواند راه حل مناسب رفع اینگونه موارد باشد.
فرآیند سیستم تصفیه
در این سیستم ها، فاضلاب از طریق شبکه جمع آوری و لوله انتقال ابتدا وارد آشغال گیر می گردد. سپس در حوض هوادهی با استفاده از هواده های سطحی یا عمقی و به کمک میکروارگانیسم ها مورد تجزیه قرار می گیرد. پس از طی زمان ماند لازم، فاضلاب به حوض ته نشینی هدایت شده و در آنجا میکوارگانیسم های رشد یافته به صورت لجن ته نشین می گردند. لجن ته نشین شده جهت ذخیره به مخزن هاضم لجن فرستاده می شود و قسمتی ازآن نیز به مخزن هوادهی برگشت داده می شود. پساب تصفیه شده وارد مخزن کلر زنی گشته و سپس توسط محلول هیپوکلریت ضدعفونی می گردد. این پساب استانداردهای زیست محیطی لازم جهت تخلیه به آب ای سطحی یا چاه های جاذب و مصارف کشاورزی را دارا خواهد نمود.
مزایای استفاده از سیستم های پیش ساخته
– امکان استفاده از گساب خروجی و حف محیط زیست
– عدم نیاز به کادر متخصص
– دارا بودن توجیه اقتصادی نسبت به عملیات ساختمانی
– نیاز به فضای کم
– نصب بسیار سریع
– حذف عملیات ساختمانی
واحدهای پکیج های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
۱- واحد هوادهی
۲- واحد ته نشینی
۳- واحد ذخیره لجن مازاد
۴- واحد تماس با کلر

گردآورنده : خانم مهندس فاطمه عابدی

منبع : شرکت آبنیک