چربی گیر فاضلاب و آب

از پروژه های چربی گیر، پروژه طراحی و اجرای سیستم فاضلاب صنعتی ایستگاه ترن واش پل سفید می باشد که دارای مشخصات Oil & Grease   ورودی ۲۰۰۰۰ میلی گرم در لیتر است. این شرکت با توجه به تجارب گذشته خود در زمـینه طـراحی سیستم هایDAF, CPI  مبـادرت به طراحی سیستم CPI خاصی ورزیده که در نوع خود بی سابقه بوده است . در این سیستم، ابتدا تصـفیه خـانه فاضلاب طـراحی شده توسط شـرکت آبنیک قـرارداده شد که پس از عبور فاضلاب با چربی بالا از این قسـمت، نتـایج فوق العاده ای به دست آمد.